Colegiul Medicilor Stomatologi Bistrița, autorizarea medicilor

Profesia de medic dentist se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile art. 477 a Titlului XIII privind exercitarea profesiei de medic dentist; organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România – din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina dentară si care sunt:

(a) Cetăţeni ai statului român

(b) Cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene

(c) Soţul unui cetăţean român, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directă aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora

(d) Membrii de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. (b), aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale UE şi SEE, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

(e) Cetăţenii statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România

(f) Beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevăzute la lit. (b).

Este nedemn de a exercita profesia de medic dentist:

* medicul dentist care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de medic dentist si pentru care nu a intervenit reabilitarea;

* medicul dentist caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.

Exercitarea profesiei de medic dentist este incompatibilă cu:

* Calitatea de angajat sau colaborator al unitatilor de productie ori distributie de produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnica dentara

* Exercitarea in calitate de medic dentist, in mod nemijlocit, de acte si fapte de comert

* Orice ocupatie de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de medic dentist sau bunelor moravuri

* Starea de sanatate fizica sau psihica necorepunzatoare pentru exercitarea acestei profesii, atestata ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca

* Folosirea cu buna stiinta a cunostintelor medicodentare in defavoarea sanatatii pacientului sau in scop criminal


Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi dreptul de exerciţiu al profesiei. In termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, medicul dentist este obligat să anunţe colegiul territorial al cărui membru este.

Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariată şi/sau independentă, se exercită numai de către medicii dentisti membri ai Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

Potrivit prevederilor Titlului XIII al Legii nr. 95/ 2006, profesia de medic dentist se exercita pe baza certificatului de membru CMSR, vizat anual pe baza asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea medicala, valabila pentru anul in curs.


Puteti descarca formularele necesare in listele de mai jos.

Acte necesare inscrierii in CMSR si obtinerii certificatului de membru pentru membrii Colegiului Medicilor Stomatologi Bistriţa:

Cerere – tip eliebrare certificat membru CMSR Descarcã

Formularul de actualizare a datelor personale Descarcã

Juramantul CMSR Descarcã

Act de identitate – in copie conforma cu originalul;

Diploma de licenta – in original și copie;

Certificat de casatorie ( dupa caz ) – in original și copie;

Asigurare de raspundere civila – malpraxis – valabila pentru anul in curs;

Certificat de sanatate tip A5 ( consult psihiatric, Rbw) – in original;

Cazier judiciar – in original;

Adeverinta de rezident (după caz);

Taxa de inscriere in CMSR (se achita la secretariatul CMS Bistriţa) – 145 lei;

Taxa de emitere a certificatului de membru CMSR – 150 lei (se achita la secretariatul CMS Bistriţa).

Medicii dentişti care au depasit limita de varsta prevazuta la art. 484 alin. (1) din Titlul XIII al Legii nr. 95/ 2006, adica 65 de ani sau, respectiv 70 de ani, pentru membri titulari si membri corespondenti ai Academiei Romane si ai Academiei de Stiinte Medicale, profesorii universitari, cercetatorii stiintifici gradul I, doctorii in stiinte medicale, care desfasoara activitati medico-dentare, pot profesa in continuare in unitati sanitare private.


Desfasurarea activitatii se face in baza certificatului de membru CMSR , vizat anual pe baza certificatului de sanatate ( examen psihiatric ), a asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv si a dovezii efectuării punctajului profesional minim obligatoriu pentru anul anterior ( cca. 40 credite EMC/ an ).

In caz de stabilire pe teritoriul Romaniei, solicitarile medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu privire la accesul la una dintre activitatile prevazute la art. 472 se solutioneaza de Ministerul Sanatatii Publice, in colaborare cu Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, in termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de catre cel interesat. Acestia primesc certificatul de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania in urma aplicarii procedurii de recunoastere a calificarii profesionale.

Dosarul de inscriere in CMSR va cuprinde:

* Copia documentului de cetatenie;

* Copia documentelor care atesta formarea in profesie;

* Certificatul emis de autoritatile competente ale statului membru de origine sau de provenienta prin care se atesta ca titlurile oficiale de calificare sunt cele prevazute de Directiva 2005/36 CE;

* Certificatul de sanatate fizica si psihica emis de statul membru de origine sau de provenienta;

* Dovada emisa de statul membru de origine sau de provenienta, prin care se atesta onorabilitatea si moralitatea posesorului;

* Dovada de asigurare privind raspunderea civila pentru greseli in activitatea profesionala, emisa de institutiile abilitate din unul dintre statele membre prevazute la alin.(1).

* Documentele prevazute mai sus sunt valabile 3 luni de la data emiterii.


* Anterior inscrierii in colegiul teritorial al medicilor dentisti, medicii – cetateni straini vor trebui sa obtina dovada abilitatilor lingvistice din partea Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania. Detalii http://www.cmdr.ro
Colegiul Medicilor Stomatologi Bistrița, avizarea cabinetelor medicale de medicinã dentarã

Forme de exercitare a profesiei

Conform OG nr. 124/1998, republicată, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cabinetul medical este forma de exercitarea a profesiei de medic, fiind o unitate cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă. Profesia de medic dentist, ca profesie liberala, poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme:

Cabinet medical individual

Îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

Cabinete medicale grupate

Mai multe cabinete individuale, care şi-au creat facilităţi economice comune, dar care îşi păstrează individualitatea în relaţiile cu terţii

Cabinete medicale asociate

Mai multe cabinete care s-au asociat, în scopul exercitării în comun a activităţii si al asigurării accesului pacienţilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îşi păstreaza drepturile şi responsabilităţile individuale.

Societate civilă medicală

Constituită din doi sau mai mulţi medici asociaţi, poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.


Potrivit aceluiasi act normativ, unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, care se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona ca si cabinete medicale cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

* sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;

* administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici; sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.

De asemenea, organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite, pot infiinta si organiza in structura lor, pe baza hotararii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale in regim ambulatoriu.

Reglementări valabile pentru cabinete medicale individuale; grupate; asociate; societate civilă medicală.

Dosar plic;

Cerere tip completata de catre medicul titular/ delegat;

Dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul/cabinetele medicale ( contract vanzare – cumparare sau extras c.f. pe numele proprietarului spatiului/ contract de inchiriere, contract de comodat si act de propritate spatiu );

Schița spațiului;

Dovada indeplinirii conditiei dotarii minime eliberate de catre DSP – Bistrița-Nãsãud;

Raportul favorabil privind existenţa dotării minime corespunzătoare activităţilor medicale desfăşurate şi numărul de cabinete, întocmit de comisia de avizare a Colegiului Medicilor Dentisti BN;

Actele medicilor titulari/ delegati si angajati/ colaboratori: certificat de membru CMDR, vizat la zi, fisa postului semnata si parafata de medicii angajati/ colaboratori.

Dovada efectuarii orelor de EMC de catre medicul titular/ delegat al cabinetului.

Orar de functionare al cabinetului medical.

Taxa de avizare, conform Deciziei CMDR:

"Cerere pentru cabinete fara personalitate juridică"Descarcã

Dosarul privind avizarea cabinetului medical va contine urmatoarele acte:

1.Dosar plic;

2.Cerere tip completata de catre administratorul – medic al societatii comerciale sau de catre medicul delegat al organizatiei prevazute la art. 16 din OG nr. 124/ 1998, republicata;

3.Dovada dotării minime obligatorii emise de către DSP BN – Biroul Epidemiologie

4.Cererea organului de conducere, semnata de catre administrator/ medic delegat si stampilata;

5.Certificatul de înregistrare in Registrul Comerţului si anexa la certificat sau certificat constatator emis de ORC/H.J. privind infiintarea asociatiei/fundatiei;

6.Actul constitutiv al societăţii – inclusiv statutul şi menţiuni ulterioare;

7.Hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizaţiile şi instituţiile ( fundatii ) prevăzute la art.16 din Ordonanţa Guvernului nr.124/1998, republicată;

8.Dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul/cabinetele medicale (contract vanzare – cumparare sau extras c.f. pe numele proprietarului spatiului) şi schiţa spaţiului;

9.Declaraţia prevăzută la art.28 lit.b) din prezentele norme metodologice (organul de conducere al unităţii se obligă în scris printr-o declaraţie să respecte independenţa profesională şi dreptul de decizie al medicilor şi să angajeze numai personal medico-sanitar autorizat );

10.Regulamentul de organizare şi funcţionare; (din care să rezulte că se asigură independenţa profesională şi dreptul de decizie al personalului medical );

11.Fişele de atribuţii ale posturilor; obligatoriu semnate şi parafate de medicul titular şi având semnătura şi ştampila administratorului sau medicilor asociaţi(prin care se respectă competenţa profesională specifică fiecărei specialităţi ori competenţa medicală, precum şi independenţa profesională şi dreptul de decizie al personalului medical)

12.Raportul favorabil privind existenţa dotării minime corespunzătoare activităţilor medicale desfăşurate şi numărul de cabinete, întocmit de comisia de avizare a Colegiului Medicilor Dentisti BN;

13.Programul de lucru al cabinetelor medicale –nominalizat pentru fiecare medic, aprobat de conducerea unităţii.

14.Actele medicilor angajati: certificat de membru CMDR vizat la zi si dovada punctajului profesional pe anul anterior.

15.Taxa de avizare, conform Deciziei Consiliului Colegiului Medicilor Dentiști BN nr. 4/ 20.01.2016:

Documentele sunt necesare în cazul cabinetelor înfiinţate sub formă SRL sau în condiţiile art. 16 din OG nr. 124/ 1998, republicată.

"Cerere pentru avizarea cabinetelor de formă S.R.L."Descarcã

Dotare:

unit dentar cu cel puţin două piese terminale; fotoliu dentar; tensiometru şi stetoscop; opţional: lampă de fotopolimerizare, aparat de detartraj cu ultrasunete.

Instrumentar si materiale:

ace Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, tirre-nerf, Kerr; freze Beutelrock scurte şi lungi; bisturiu pentru mucoasă; cleşti pentru extracţie (maxilarul superior şi maxilarul inferior); cleşte crampon; chiurete tip VolKman – drepte şi curbe; elevatoare drepte şi curbe; foarfece chirurgicale drepte şi curbe; canule metalice şi de unică folosinţă pentru aspiraţie; oglinzi dentare; sonde dentare; pense dentare; spatule bucale metalice; excavatoare duble de diferite mărimi; pense Pean; lampă de spirt sau arzător de gaze; linguri metalice pentru amprente şi/ sau masă plastică (de unică folosinţă sau sterilizabile); matrice, portmatrice Ivory; matrice, portmatrice circulare; separatoare de dinţi Ivory; mandrine piesă dreaptă şi unghi; seringă uniject cu ace; ace chirurgicale atraumatice (de unică folosinţă); mandrine pentru piesă dreaptă şi unghi; instrumentar de detartraj de diferite forme; freze pentru turbină din oţel şi diamantate; freze din oţel şi diamantate pentru piesa dreaptă şi unghi; gume perii, pufuri pentru lustruit obturaţii fizionomice şi de amalgam de Ag; bol de cauciuc; spatulă pentru malaxat gips; cuţit pentru ceară; materiale pentru amprentarea arcadelor alveolodentare; materiale auxiliare pentru curăţarea mecanică; materiale termoplastice; materiale pentru coafaj pulpar; materiale pentru obturaţii provizorii; materiale pentru obturaţii fizionomice; aliaj de Ag + Hg; cimenturi dentare diferite; materiale pentru terapia endodontică; soluţii şi pulberi: Walkkoff, clorură de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform; substanţe anestezice injectabile şi de contact; echipament de protecţie (halat, mască, mănuşi, ochelari).

Potrivit Deciziei CMDR nr. 7/ 20.05.2006, forma si dimeniunile firmei cabinetelor medico-dentare sunt urmatoarele:

* firmele stradale au dimensiunea de 600/ 400 mm;

* montarea unei a doua firme pe usa cabinetului medico – dentar este permisa, caz in care dimensiunile acesteia vor fi de 300/ 200 mm;

* fondul firmelor trebuie sa fie auriu, iar textul va fi scris cu litere de tipar de culoare neagra;

* continutul firmei stradale va cuprinde:

numele si prenumele medicului titular/ denumirea societatii medico – dentare; gradul profesional, specialitate/ atestate de studii complementare;

* programul de consultatii, numarul de telefon.