• Forme de exercitare a profesiei
 • Acte necesare pentru (re)avizarea cabinetelor fără personalitate juridică
 • Acte necesare pentru (re)avizarea cabinetelor medicale cu personalitate juridică
 • Dotarea minima pentru cabinetele de medicină dentară
 • Forma şi dimensiunile firmei unui cabinet medico-dentar
 • Forme de exercitare a profesiei

  Conform OG nr. 124/1998, republicată, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cabinetul medical este forma de exercitarea a profesiei de medic, fiind o unitate cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă. Profesia de medic dentist, ca profesie liberala, poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme:

  Cabinet medical individual

  Îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

  Cabinete medicale grupate

  Mai multe cabinete individuale, care şi-au creat facilităţi economice comune, dar care îşi păstrează individualitatea în relaţiile cu terţii

  Cabinete medicale asociate

  Mai multe cabinete care s-au asociat, în scopul exercitării în comun a activităţii si al asigurării accesului pacienţilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îşi păstreaza drepturile şi responsabilităţile individuale.

  Societate civilă medicală

  Constituită din doi sau mai mulţi medici asociaţi, poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.


  Potrivit aceluiasi act normativ, unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, care se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona ca si cabinete medicale cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

  * sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;

  * administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici; sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.

  De asemenea, organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite, pot infiinta si organiza in structura lor, pe baza hotararii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale in regim ambulatoriu.

 • Acte necesare pentru (re)avizarea cabinetelor fără personalitate juridică

  Reglementări valabile pentru cabinete medicale individuale; grupate; asociate; societate civilă medicală.

  Dosar plic;

  Cerere tip completata de catre medicul titular/ delegat;

  Dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul/cabinetele medicale ( contract vanzare – cumparare sau extras c.f. pe numele proprietarului spatiului/ contract de inchiriere, contract de comodat si act de propritate spatiu );

  Schița spațiului;

  Dovada indeplinirii conditiei dotarii minime eliberate de catre DSP – Bistrița-Nãsãud;

  Raportul favorabil privind existenţa dotării minime corespunzătoare activităţilor medicale desfăşurate şi numărul de cabinete, întocmit de comisia de avizare a Colegiului Medicilor Stomatologi BN;

  Actele medicilor titulari/ delegati si angajati/ colaboratori: certificat de membru CMDR, vizat la zi, fisa postului semnata si parafata de medicii angajati/ colaboratori.

  Dovada efectuarii orelor de EMC de catre medicul titular/ delegat al cabinetului.

  Orar de functionare al cabinetului medical.

  Taxa de avizare, conform Deciziei CMSR:

  "Cerere pentru cabinete fara personalitate juridică"Descarcã

 • Acte necesare pentru (re)avizarea cabinetelor medicale cu personalitate juridică


  Dosarul privind avizarea cabinetului medical va contine urmatoarele acte:

  1.Dosar plic;

  2.Cerere tip completata de catre administratorul – medic al societatii comerciale sau de catre medicul delegat al organizatiei prevazute la art. 16 din OG nr. 124/ 1998, republicata;

  3.Dovada dotării minime obligatorii emise de către DSP BN – Biroul Epidemiologie

  4.Cererea organului de conducere, semnata de catre administrator/ medic delegat si stampilata;

  5.Certificatul de înregistrare in Registrul Comerţului si anexa la certificat sau certificat constatator emis de ORC/H.J. privind infiintarea asociatiei/fundatiei;

  6.Actul constitutiv al societăţii – inclusiv statutul şi menţiuni ulterioare;

  7.Hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizaţiile şi instituţiile ( fundatii ) prevăzute la art.16 din Ordonanţa Guvernului nr.124/1998, republicată;

  8.Dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul/cabinetele medicale (contract vanzare – cumparare sau extras c.f. pe numele proprietarului spatiului) şi schiţa spaţiului;

  9.Declaraţia prevăzută la art.28 lit.b) din prezentele norme metodologice (organul de conducere al unităţii se obligă în scris printr-o declaraţie să respecte independenţa profesională şi dreptul de decizie al medicilor şi să angajeze numai personal medico-sanitar autorizat );

  10.Regulamentul de organizare şi funcţionare; (din care să rezulte că se asigură independenţa profesională şi dreptul de decizie al personalului medical );

  11.Fişele de atribuţii ale posturilor; obligatoriu semnate şi parafate de medicul titular şi având semnătura şi ştampila administratorului sau medicilor asociaţi(prin care se respectă competenţa profesională specifică fiecărei specialităţi ori competenţa medicală, precum şi independenţa profesională şi dreptul de decizie al personalului medical)

  12.Raportul favorabil privind existenţa dotării minime corespunzătoare activităţilor medicale desfăşurate şi numărul de cabinete, întocmit de comisia de avizare a Colegiului Medicilor Stomatologi BN;

  13.Programul de lucru al cabinetelor medicale –nominalizat pentru fiecare medic, aprobat de conducerea unităţii.

  14.Actele medicilor angajati: certificat de membru CMDR vizat la zi si dovada punctajului profesional pe anul anterior.

  15.Taxa de avizare, conform Deciziei Consiliului Colegiului Medicilor Dentiști BN nr. 4/ 20.01.2016:

  Documentele sunt necesare în cazul cabinetelor înfiinţate sub formă SRL sau în condiţiile art. 16 din OG nr. 124/ 1998, republicată.

  "Cerere pentru avizarea cabinetelor de formă S.R.L."Descarcã

 • Dotarea minima pentru cabinetele de medicină dentară

  (conform Ord. MSF nr. 153/ 2003)

  Dotare:

  unit dentar cu cel puţin două piese terminale; fotoliu dentar; tensiometru şi stetoscop; opţional: lampă de fotopolimerizare, aparat de detartraj cu ultrasunete.

  Instrumentar si materiale:

  ace Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, tirre-nerf, Kerr; freze Beutelrock scurte şi lungi; bisturiu pentru mucoasă; cleşti pentru extracţie (maxilarul superior şi maxilarul inferior); cleşte crampon; chiurete tip VolKman – drepte şi curbe; elevatoare drepte şi curbe; foarfece chirurgicale drepte şi curbe; canule metalice şi de unică folosinţă pentru aspiraţie; oglinzi dentare; sonde dentare; pense dentare; spatule bucale metalice; excavatoare duble de diferite mărimi; pense Pean; lampă de spirt sau arzător de gaze; linguri metalice pentru amprente şi/ sau masă plastică (de unică folosinţă sau sterilizabile); matrice, portmatrice Ivory; matrice, portmatrice circulare; separatoare de dinţi Ivory; mandrine piesă dreaptă şi unghi; seringă uniject cu ace; ace chirurgicale atraumatice (de unică folosinţă); mandrine pentru piesă dreaptă şi unghi; instrumentar de detartraj de diferite forme; freze pentru turbină din oţel şi diamantate; freze din oţel şi diamantate pentru piesa dreaptă şi unghi; gume perii, pufuri pentru lustruit obturaţii fizionomice şi de amalgam de Ag; bol de cauciuc; spatulă pentru malaxat gips; cuţit pentru ceară; materiale pentru amprentarea arcadelor alveolodentare; materiale auxiliare pentru curăţarea mecanică; materiale termoplastice; materiale pentru coafaj pulpar; materiale pentru obturaţii provizorii; materiale pentru obturaţii fizionomice; aliaj de Ag + Hg; cimenturi dentare diferite; materiale pentru terapia endodontică; soluţii şi pulberi: Walkkoff, clorură de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform; substanţe anestezice injectabile şi de contact; echipament de protecţie (halat, mască, mănuşi, ochelari).

 • Forma şi dimensiunile firmei unui cabinet medico-dentar

  Potrivit Deciziei CMSR nr. 7/ 20.05.2006, forma si dimeniunile firmei cabinetelor medico-dentare sunt urmatoarele:

  * firmele stradale au dimensiunea de 600/ 400 mm;

  * montarea unei a doua firme pe usa cabinetului medico – dentar este permisa, caz in care dimensiunile acesteia vor fi de 300/ 200 mm;

  * fondul firmelor trebuie sa fie auriu, iar textul va fi scris cu litere de tipar de culoare neagra;

  * continutul firmei stradale va cuprinde:

  numele si prenumele medicului titular/ denumirea societatii medico – dentare; gradul profesional, specialitate/ atestate de studii complementare;

  * programul de consultatii, numarul de telefon.

Colegiul Medicilor Stomatologi Bistriţa