• Exercitarea profesiei de medic
 • Nedemnităţi, incompatibilităţi
 • Certificatul de membru CMSR
 • Exercitarea profesiei de catre medicii dentişti pensionari
 • Exercitarea profesiei de medic dentist în cazul cetăţenilor străini
 • Exercitarea profesiei de medic

  Profesia de medic dentist se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile art. 477 a Titlului XIII privind exercitarea profesiei de medic dentist; organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România – din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina dentară si care sunt:

  (a) Cetăţeni ai statului român

  (b) Cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene

  (c) Soţul unui cetăţean român, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directă aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora

  (d) Membrii de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. (b), aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale UE şi SEE, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  (e) Cetăţenii statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România

  (f) Beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevăzute la lit. (b).

 • Nedemnităţi, incompatibilităţi

  Este nedemn de a exercita profesia de medic dentist:

  * medicul dentist care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de medic dentist si pentru care nu a intervenit reabilitarea;

  * medicul dentist caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.

  Exercitarea profesiei de medic dentist este incompatibilă cu:

  * Calitatea de angajat sau colaborator al unitatilor de productie ori distributie de produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnica dentara

  * Exercitarea in calitate de medic dentist, in mod nemijlocit, de acte si fapte de comert

  * Orice ocupatie de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de medic dentist sau bunelor moravuri

  * Starea de sanatate fizica sau psihica necorepunzatoare pentru exercitarea acestei profesii, atestata ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca

  * Folosirea cu buna stiinta a cunostintelor medicodentare in defavoarea sanatatii pacientului sau in scop criminal


  Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România şi dreptul de exerciţiu al profesiei. In termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, medicul dentist este obligat să anunţe colegiul territorial al cărui membru este.

 • Certificatul de membru CMSR

  Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariată şi/sau independentă, se exercită numai de către medicii dentisti membri ai Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

  Potrivit prevederilor Titlului XIII al Legii nr. 95/ 2006, profesia de medic dentist se exercita pe baza certificatului de membru CMSR, vizat anual pe baza asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea medicala, valabila pentru anul in curs.


  Puteti descarca formularele necesare in listele de mai jos.

  Acte necesare inscrierii in CMSR si obtinerii certificatului de membru pentru membrii Colegiului Medicilor Stomatologi Bistriţa:

  Cerere – tip eliberare certificat membru CMSR Descarcã

  Formularul de actualizare a datelor personale Descarcã

  Juramantul CMSR Descarcã

  Act de identitate – in copie conforma cu originalul;

  Diploma de licenta – in original și copie;

  Certificat de casatorie ( dupa caz ) – in original și copie;

  Asigurare de raspundere civila – malpraxis – valabila pentru anul in curs;

  Certificat de sanatate tip A5 ( consult psihiatric, Rbw) – in original;

  Cazier judiciar – in original;

  Adeverinta de rezident (după caz);

  Taxa de inscriere in CMSR (se achita la secretariatul CMS Bistriţa) – 145 lei;

  Taxa de emitere a certificatului de membru CMSR – 150 lei (se achita la secretariatul CMS Bistriţa).

 • Exercitarea profesiei de catre medicii dentişti pensionari

  Medicii dentişti care au depasit limita de varsta prevazuta la art. 484 alin. (1) din Titlul XIII al Legii nr. 95/ 2006, adica 65 de ani sau, respectiv 70 de ani, pentru membri titulari si membri corespondenti ai Academiei Romane si ai Academiei de Stiinte Medicale, profesorii universitari, cercetatorii stiintifici gradul I, doctorii in stiinte medicale, care desfasoara activitati medico-dentare, pot profesa in continuare in unitati sanitare private.


  Desfasurarea activitatii se face in baza certificatului de membru CMSR , vizat anual pe baza certificatului de sanatate ( examen psihiatric ), a asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv si a dovezii efectuării punctajului profesional minim obligatoriu pentru anul anterior ( cca. 40 credite EMC/ an ).

 • Exercitarea profesiei de medic dentist în cazul cetăţenilor străini

  In caz de stabilire pe teritoriul Romaniei, solicitarile medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu privire la accesul la una dintre activitatile prevazute la art. 472 se solutioneaza de Ministerul Sanatatii Publice, in colaborare cu Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania, in termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de catre cel interesat. Acestia primesc certificatul de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania in urma aplicarii procedurii de recunoastere a calificarii profesionale.

  Dosarul de inscriere in CMSR va cuprinde:

  * Copia documentului de cetatenie;

  * Copia documentelor care atesta formarea in profesie;

  * Certificatul emis de autoritatile competente ale statului membru de origine sau de provenienta prin care se atesta ca titlurile oficiale de calificare sunt cele prevazute de Directiva 2005/36 CE;

  * Certificatul de sanatate fizica si psihica emis de statul membru de origine sau de provenienta;

  * Dovada emisa de statul membru de origine sau de provenienta, prin care se atesta onorabilitatea si moralitatea posesorului;

  * Dovada de asigurare privind raspunderea civila pentru greseli in activitatea profesionala, emisa de institutiile abilitate din unul dintre statele membre prevazute la alin.(1).

  * Documentele prevazute mai sus sunt valabile 3 luni de la data emiterii.


  * Anterior inscrierii in colegiul teritorial al medicilor dentisti, medicii – cetateni straini vor trebui sa obtina dovada abilitatilor lingvistice din partea Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania. Detalii http://www.cmdr.ro

Colegiul Medicilor Stomatologi Bistriţa